Aktualności

Kim jest pracownik tymczasowy?

01/02/2022

Kim jest pracownik tymczasowy. Niektóre etapy działalności firmy wymagają czasowego zwiększenia liczby pracowników. Na przykład rozpocząłeś remont w swoim sklepie lub przebudowujesz bazę produkcyjną. Albo musisz przeprowadzić audyt. W takim rozwoju wydarzeń z pomocą przyjdą pracownicy tymczasowi. Konieczność ich zatrudnienia może zaistnieć u każdego pracodawcy i może powstać z różnych powodów (np. w celu zastąpienia czasowo nieobecnego pracownika, wyeliminowania skutków klęsk żywiołowych, wypadków, awansów i akcji itp.).

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest rekrutowany i zatrudniany przez agencję pracy, natomiast powierzone obowiązki zawodowe wykonuje dla konkretnego pracodawcy i pod jego nadzorem. Jaka forma zatrudnienia dotyczy pracowników tymczasowych? Jest to umowa o pracę na czas określony lub umowa cywilnoprawna: umowa o dzieło, umowa zlecenie. W przypadku pracowników tymczasowych czas świadczenia pracy u jednego pracodawcy nie może być dłuższy niż 18 miesięcy i dotyczy to okresu uwzględniającego 36 miesięcy.  

Czym jest agencja pracy tymczasowej? To przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest rekrutacja, selekcja zgłaszających się osób, a także ich zatrudnianie i przekazywanie do pracodawcy (użytkownik). Taki pracownik musi się wykazywać określonymi kwalifikacjami i świadczyć pracę na podstawie umowy podpisanej przez agencję i przedsiębiorcę.

W praktyce, w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego zaangażowane są trzy podmioty:

  • Agencja pracy tymczasowej.
  • Użytkownik-pracodawca.
  • Tymczasowy pracownik.

Podmiotem zatrudnienia, czyli pracodawcą, jest agencja pracy tymczasowej, która deleguje pracowników do wykonywania określonych zadań na rzecz pracodawcy – użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej musi wypełnić następujące obowiązki:

  • Obliczać i wypłacać miesięczne wynagrodzenie.
  • Obliczać i opłacać składki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  • Zapewnić urlop itp.

Jakie prawa oparte na Kodeksie pracy przysługują pracownikowi tymczasowemu?

Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu w ilości dwóch dni za jeden miesiąc jaki przepracował u jednego lub więcej pracodawców (użytkowników). Jeżeli pracownik nie zdąży wykorzystać urlopu wypoczynkowego, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do wypłaty na jego rzecz tzw. ekwiwalentu pieniężnego. Charakter zatrudnienia pracownika tymczasowego: doraźny, okresowy sezonowy.Taka osoba wykonuje prace, które dotąd świadczył nieobecny pracownik.   

Obowiązki zawodowe których pracodawca nie może przydzielić pracownikowi tymczasowemu?

Poniżej wymienione są przykładowe zabronione rodzaje prac:

  • Praca uznana za szczególnie niebezpieczną (na podstawie Kodeksu pracy).
  • Praca na stanowisku, którą wcześniej wykonywał pracownik obecnie biorący udział w strajku.
  • Praca jako pracownik ochrony, ponieważ wiąże się z noszeniem broni oraz elementów służących do obezwładniania.

Jak wygląda sprawa rozwiązania umowy z pracownikiem tymczasowym?  

Umowa o pracę może zawierać zapis, mówiący o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu zatrudnienia i dotyczy to obydwu stron. Jest to możliwe z 3 dniowym wypowiedzeniem, w przypadku podpisania umowy na czas 2 tygodni. Jeżeli umowa opiewa na więcej niż dwa tygodnie obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia. Kto jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy? Taki dokument wystawia agencja pracy tymczasowej. 

Wynagrodzenie dla pracownika tymczasowego

Pracodawca wynajmujący pracownika z agencji pracy tymczasowej powiadamia ją o wysokości zarobków wypłacanych osobom na takich samych stanowiskach pracy (lub podobnych). Czemu to służy? Jest to ważne dla osób zatrudnianych tymczasowo, ponieważ nie mogą być one opłacane gorzej niż tak zwani etatowcy. W związku z tym agencja jest zobligowana do przekazywania wypłaty tożsamej z wypłatą innych pracowników danego przedsiębiorcy. Oczywiście agencja otrzymuje od pracodawcy zatrudniającego pracownika tymczasowego należność zgodną z zawartą umową.

Czy pracownik tymczasowy płaci takie same podatki dochodowe jak zatrudniony na stałe? Określone są zwolnienia od podatku: od ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe, pieniężne które są należne na podstawie przepisów BHP, gdy wynika to z odrębnych przepisów i ustaw. Pracownik tymczasowy wykonujący pracę na podstawie umowy cały przepracowany okres ma zaliczony do stażu pracy.Tak więc, będzie brany pod uwagę podczas wyliczania wysokości emerytury bądź renty.

Korzyści współpracy z agencją pracy tymczasowej

Jeśli szukasz polskich pracowników lub obcokrajowców do pracy tymczasowej i potrzebujesz rzetelnej siły roboczej do rozwiązywania potrzeb kadrowych oraz realizacji projektów, agencja pracy tymczasowej pomoże znaleźć odpowiednich kandydatów. Specjalizuje się w rekrutacji kandydatów do pracy z Polski oraz Europy Wschodniej i Azji. Praca tymczasowa jest idealna, gdy musisz zatrudnić pracownika na określony czas. Współpraca z agencją to outsourcing personalny, czyli przejmuje ona wszystkie obowiązki ciążące na pracodawcy.

Rekrutację prowadzi według dokładnie przemyślanego planu, co pozwala wyselekcjonować naprawdę najlepszych kandydatów spełniających określone wymagania. Ponadto dla wybranych kandydatów gwarantowane jest pełne wsparcie w legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Pracownicy tymczasowi mają duży wpływ na stabilizację zatrudnienia w różnych branżach i sektorach gospodarki. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.