Aktualności

Jak legalnie zatrudnić Ukraińca?

22/12/2021

Jak legalnie zatrudnić Ukraińca? Pracodawca podejmując decyzję o zatrudnieniu pracownika z Ukrainy musi mieć na uwadze, że to na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia czy posiada on uprawnienia do pobytu i zatrudnienia w Polsce. Tylko legalnie zatrudniony cudzoziemiec może podjąć pracę bez konsekwencji prawnych dla siebie i pracodawcy. Jaki jest najlepszy sposób na zrekrutowanie Ukraińca? Z poniższej treści można uzyskać odpowiedź na to pytanie.  

Jak legalnie zatrudnić Ukraińca?

Aby legalnie zatrudnić Ukraińca, czyli obywatela kraju nienależącego do Unii Europejskiej, na pracodawcy ciążą, następujące obowiązki:

  • Uzyskanie dokumentu, który daje obcokrajowcowi uprawnienia do pracy w Polsce.Takimi dokumentami są: zezwolenie na pracę cudzoziemca (występują takie rodzaje: A, B, C, D i E) 
  • Uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową.
  • Uzyskanie odpowiedniego wpisu do rejestru oświadczeń o zatrudnieniu Ukraińca.
  • Podpisanie z cudzoziemcem umowy o pracę oraz jej przetłumaczenie na język ukraiński i przekazanie jej pracownikowi.
  • Zatrudnienie pracownika z Ukrainy na warunkach jakie widnieją w oświadczeniu i zezwoleniu.
  • Zgłoszenia obcokrajowca do ZUS.

Ważne! Obowiązek uzyskania zezwolenie na pracę ciąży na pracodawcy, który musi zwrócić się z takim wnioskiem do wojewody właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Inaczej jest w przypadku ubiegania się o pozwolenie na pracę i pobyt czasowy, obowiązek złożenia stosownego wniosku ciąży na Ukraińcu. Jeżeli sprawa dotyczy zezwolenie na pracę sezonową ze stosownym wnioskiem musi zwrócić się pracodawca do urzędu pracy (powiatowego).

W niektórych sytuacjach cudzoziemcy są objęci zwolnieniem z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Mówi o tym ustawa z 2004 roku. Chodzi np. o obcokrajowców mających status uchodźcy, posiadających zezwolenie na pobyt stały, zgodę na pobyt tolerowany w Polsce. Aby legalnie świadczyć pracę w oparciu o zezwolenie o pracę lub zwolnienia z konieczności z jego posiadania musi posiadać tytuł pobytowy, który wiąże się z uprawnieniem do wykonywania danej pracy. O to musi ubiegać się Ukrainiec samodzielnie.

Do zatrudnienia w Polsce mają uprawnienia obcokrajowcy, którzy znajdują się w Polsce na podstawie:

  • Wizy, jednak nie obejmuje to na przykład wizy wydanej na cele turystyczne czy też na przyjazd do Polski z powodów humanitarnych.
  • Zezwolenia wydanego na pobyt czasowy.
  • Dokumentu pobytowego (lub wizy) który został wydany przez inne państwo należące do obszaru Schengen.
  • W ramach tzw. ruchu bezwizowego.

Nie ma stałej procedury dotyczącej zatrudniania pracowników z Ukrainy, dlatego stan faktyczny musi być dogłębnie przeanalizowany. Oznacza to sprawdzenie sytuacji obcokrajowca, informacji związanych z jego pobytem i pracą. Dopiero wtedy trzeba podjąć decyzję który z wariantów zatrudnienia będzie optymalny. Ważne! Formalności wiążące się z powierzeniem pracy Ukraińcowi są bardzo ważne, ich nieprzestrzeganie obwarowane jest grzywną oraz karą ograniczenia wolności a, nawet jej pozbawienia do lat 3.

Co można zrobić, aby legalnie zatrudnić Ukraińca i uniknąć tych wszystkich formalności?

Wszystkie te wymogi formalne można scedować na agencję zatrudnia pracowników z Ukrainy. Jak tego dokonać? Należy podjąć współpracę z agencją, podpisać umowę i uiszczać należność zgodnie z wystawioną fakturą VAT. Oczywiście, trzeba zgłosić do agencji pracy zapotrzebowanie na pracownika o określonych kwalifikacjach i wskazać czas trwania zatrudnienia. Agencja posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i rekrutacji pracowników ze Wschodu i w szybkim czasie przedstawia przedsiębiorcy kandydatów.

Pracodawca jest zwolniony z konieczności załatwiania w/w formalności, to przejmuje na siebie agencja. Również takie kwestie jak zakwaterowanie, badania lekarskie, przewiezienie do miejsca pracy, wyliczanie i wpłata wynagrodzenia leżą w gestii agencji pracy. Poszukiwanie osób do pracy poprzez ogłoszenia ze stron internetowych wiąże się ze stałą kontrolą ich prawnego przebywania w Polsce. Wynajęcie pracownika na podstawie umowy leasingowej z agencją jest najbezpieczniejszą formą zatrudnienia Ukraińca. Dotyczy to również samego obcokrajowca, którzy czuje się zaopiekowany, jest ubezpieczony i może liczyć na pomoc.   

Leasing pracowniczy jako optymalna forma zatrudnienia Ukraińca

Agencja zatrudnienia dla Ukraińców zapewnia przedsiębiorcom leasing pracowniczy. Dysponuje szeroką bazą, w skład której wchodzą osoby z Ukrainy, o różnych kwalifikacjach. Pracodawca może wynająć pracownika tymczasowego lub na dłuższy okres czasu. Ponadto pomyślnie układająca się współpraca pracodawcy z cudzoziemcem może zostać przedłużona. Po wstępnym okresie trwającym 180 dni, Ukrainiec z pomocą agencji może uzyskać zezwolenie na dalszą pracę i kartę pobytu. Wybierając współpracę z agencją pracy koszty zatrudnienia cudzoziemca są mniejsze. Ponadto przedsiębiorca oszczędza swój czas na rekrutowaniu pracowników i może całkowicie poświęcić się  biznesowi. Nie ma znaczenia czy pracownicy z Ukrainy są potrzebni do zbioru owoców, pracy na budowie, pracy biurowej, agencja znajdzie osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. 

APS PROFIT POLSKA SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12, fax +48 91 462 40 71

FAQ – pytania i odpowiedzi

Do zatrudnienia na terenie Polski obywateli z UE niezbędne jest udzielone mu zezwolenie na pobyt (przy pobycie stałym) oraz na podjęcie zatrudnienia. Następnie należy podpisać umowę, przetłumaczoną na język kandydata, zgłosić tę osobę do ZUSu, zameldować ją i znaleźć lekarza rodzinnego. Dzięki współpracy z APS Profit, załatwienie i dopilnowanie wszelkich formalności leży po stronie agencji.

APS Profit to agencja zatrudnienia, pozyskująca pracowników zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oferujemy leasing pracowników, jednorazowe rekrutacje, usługi outsourcingowe i kadrowo - płacowe. Trafiają do nas osoby poszukujące pracy oraz przedsiębiorstwa potrzebujące dodatkowej siły roboczej lub pomocy w znalezieniu odpowiednich pracobiorców.

W przypadku Ukraińców, łączy nas bliskość kulturowa i językowa. Osoby te mają dużo chęci i motywacji do pracy, gdyż przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Formalności nie są bardziej skomplikowane, niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków, a dzięki temu, iż są to pracownicy tymczasowi, ilość zatrudnianych osób można dopasować do potrzeby chwili.

Leasing pracowniczy polega na “wynajmie” siły roboczej, którą zatrudnia agencja. Pracownik zostaje oddelegowany do podmiotu, który jest nazywany pracodawcą - użytkownikiem, zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Pozwala to na efektywne zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie, w ten sposób racjonalizuje się koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku sezonowości branży, można elastycznie dopasować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb. Jest to także pomoc dla firm, w których następuje duża rotacja personelu. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy i cała administracja kadrowo - płacowa spoczywa na podmiocie wynajmującym.

Wystarczy zgłosić się do nas, przedstawiając swoje zapotrzebowanie i wymagania. Dobierzemy odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na okres, jakim są Państwo zainteresowani. Dbamy o wszystkie szczegóły, aby każda ze stron była zadowolona i usatysfakcjonowana.

Oprócz oczywistych kwestii, jak prawo do wynagrodzenia i traktowania na równi z innymi, pracownik tymczasowy za każdy miesiąc przepracowany u jednego pracodawcy - użytkownika ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie zostanie on wykorzystany, agencja jest zobowiązana do wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto, ma także prawo do dochodzenia odszkodowań i korzystania ze wszystkich urządzeń socjalnych.

Outsourcing płacowy to zlecenie zewnętrznej firmie całej lub częściowej obsługi płacowej i kadrowej w firmie. Odciąża to pracowników przedsiębiorstwa, redukuje koszty związane z utrzymaniem osobnego działu i nie wymaga przeprowadzania rekrutacji do niego.

Oferta pracowników tymczasowych kierowana jest głównie do firm, które obejmuje sezonowość i nie mają potrzeby zatrudniać pełnej kadry przez cały rok. Również w sytuacjach, gdzie jest duża rotacja pracowników bądź gdy potrzeba ludzi z konkretnymi kwalifikacjami tylko przez pewien czas. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się takiego zatrudnienia, służy to obniżeniu kosztów i formalności związanych z zatrudnianiem.

Do każdej rekrutacji podchodzimy skrupulatnie i z pełnym zaangażowaniem. Kierujemy się wymaganiami i oczekiwaniami przyszłego pracodawcy, szukamy osób doświadczonych i z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Nie, mamy również ogłoszenia dla osób poszukujących prac umysłowych, np. w biurze w dziale kadr. Warto się z nami skontaktować nawet, gdy w danej chwili na stronie internetowej nie ma umieszczonych takich ogłoszeń - przekażemy wszystkie posiadane informacje.